Uchwały Rady Miejskiej 2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.12.2018 Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Sypniewie Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39/10 i 39/11 w Więcborku, gm. Więcbork Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na rok 2019″ Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2018 Uchwała Nr I/11/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 05.12.2018 Uchwała Nr I/10/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku Szczegóły