Plany i Programy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.02.2019 Uchwała Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Więcbork” w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39/10 i 39/11 w Więcborku, gm. Więcbork Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na rok 2019″ Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Szczegóły
Akty prawne 18.06.2018 Uchwała Nr XLIV/331/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Więcbork na lata 2017-2023 Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała Nr XLII/318/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork” Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała Nr XLII/317/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała Nr XLII/314/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Więcbork Szczegóły