Plany i Programy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.03.2020 Uchwała Nr XVIII/124/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 16.03.2020 Uchwała Nr XVIII/123/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 14.02.2020 Uchwała Nr XVII/118/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Więcbork na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027″ Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 Uchwała Nr XV/100/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020″. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 Uchwała Nr XV/99/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020″ Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Uchwała Nr X/70/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 175 położonej przy ul. Sportowej w Więcborku, gmina Więcbork Szczegóły
Akty prawne 10.04.2019 Uchwała Nr VII/38/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork” Szczegóły
Akty prawne 09.04.2019 Uchwała Nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork w 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 14.02.2019 Uchwała Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Więcbork” w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Szczegóły