Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 15.10.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Więcbork w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.11.2018.6) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 4 obręb Więcbork 2 Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.20.2018 z dnia 12.10.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 259/3 obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.19.2018 z dnia 12.10.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działek oznaczonych nr. ewid. 143/9, 143/10, 143/11, 143/12 w obrębie Witunia, na terenie działek 51/4 i 137 obręb Witunia Szczegóły
Artykuł 11.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.4.2013) o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW zamontowanych na konstrukcji stalowej, zakotwionej w gruncie metodą wciskania lub wbijania, inwerterów oraz wolnostojących stacji transformatorowo-rozdzielczych wraz z pozostałą infrastrukturą elektroenergetyczną na działce nr ewid. 38 obręb Runowo Krajeńskie Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 Uchwała Nr XLVI/353/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 Uchwała Nr XLVI/352/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Komunikat dotyczący warunkowej przydatności wody w Pęperzynie Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 Uchwała nr XLVI/348/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Więcbork w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 Uchwała Nr XLVII/356/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Więcbork na lata 2012-2030 Szczegóły