Typ Data Tytuł
Artykuł 13.08.2018 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak sprawy: WOO.420.84.2018.JO.18o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo Krajeńskie – Puszcza – Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Krajeńskie – Runowo Krajeńskie Kolonia o łącznej długości około 2,4 km”, Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Petycja SEMICO Sp. z o.o. Szczegóły
Akty prawne 10.08.2018 Zarządzenie Nr 0050.58.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa SR.6131.1.12.2018 Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR. 6131.1.12.2018) Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39/10 i 39/11 w Więcborku, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.15.2018 z dnia 06.08.2018 r. o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w km 1+231 w m. Runowo Krajeńskie. Inwestycja obejmuje teren działki nr 35/1 obręb Runowo Krajeńskie Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Obwieszczenie (znak sprawy: SR.6220.1.6.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie D o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 22 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Obwieszczenie (znak sprawy: SR.6220.1.5.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie C o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 22 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.08.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 – Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej Szczegóły